Menu

Serbska studnja we Wojerecach

Na torhošću we Wojerecach steji studnja, na kotrejž předstaja so porik w serbskej burskej drasće. Studnja mjenuje so tohodla serbska studnja. Wojerecy su ze serbskimi stawiznami a kulturu wusko zwjazane. W lěće 1912 załoži so tu Domowina, třěšny zwjazk serbskich towarstwow a organizacijow.

Serbska studnja ma wo tym swědčić, zo je Hornja a Delnja Łužica hižo lětstotki domizna serbskeho ludu. W sedmym, wosmym a dźewjatym lětstotku běchu Serbja jeničcy wobydlerjo tuteje kónčiny.

Sochar  Jürgen von Woyski , kotryž je 45 lět we Wojerecach bydlił a Nowym měsće wuměłski raz dał, je studnju stworił.
Serbska studnja bě něhdy na Budyskim hrodźe zaměstnjena. 1994 pak so na jeje dźensniše městno přeměstni.

Nach oben

Serbska studnja we Wojerecach